Statut

– STATUT PODKRAKOWSKIEJ IZBY GOSPODARCZEJ – (tekst jednolity)

….

ROZDZIAŁ I – Przepisy ogólne

§1

 1. Podkrakowska Izba Gospodarcza, zwana w dalszej części niniejszego Statutu „Izbą”, jest organizacją samorządu gospodarczego, reprezentującą interesy gospodarcze zrzeszonych przedsiębiorców wobec organów państwowych, organów samorządu terytorialnego oraz wobec innych instytucji, których funkcjonowanie wywiera wpływ na warunki działalności zrzeszonych w Izbie przedsiębiorców.
 2. Izba Kształtuje i upowszechnia zasady etyki w działalności gospodarczej, a w szczególności opracowuje i doskonali normy rzetelnego postępowania w obrocie gospodarczym.
 3. Izba jest organizacją samodzielną i samorządową.
 4. Siedzibą Izby jest Skawina.
 5. Izba działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.
 6. Izba może powoływać swoje jednostki organizacyjne poza granice Rzeczpospolitej Polskiej.
 7. Zakres i sposób funkcjonowania Izby określają obowiązujące przepisy prawa o izbach gospodarczych, Ustawa z dnia 30 maja 1989 r. o Izbach Gospodarczych (Dz. U. Nr 39, poz. 195 z późn. zm.) i postanowienia niniejszego Statutu.

….

ROZDZIAŁ II – Zadania Izby oraz sposób i realizacji

 §2

 1. Do podstawowych zadań Izby należą w szczególności:

a) reprezentacja interesów zrzeszonych przedsiębiorców i samorządu gospodarczego wobec administracji samorządowej i państwowej,

b) współtworzenie i współrealizacja regionalnej polityki gospodarczej,

c) działanie na rzecz rozwoju przedsiębiorczości oraz udział w prowadzeniu przekształceń własnościowych i restrukturyzacyjnych przedsiębiorców,

d) udział w pracach organów administracji państwowej, samorządu terytorialnego i instytucji doradczo – opiniodawczych, w sprawach działalności wytwórczej, handlowej, budowlanej i usługowej,

e) promowanie członków Izby w kraju i za granicą,

f) organizowanie profesjonalnych szkoleń, doradztwa gospodarczego,

g) tworzenie warunków do rozstrzygania sporów w drodze postępowania polubownego i pojednawczego,

h) udzielanie pomocy prawnej członkom Izby,

i) organizacja i prowadzenie przedsięwzięć koncepcyjnych oraz wykonawczych na rzecz rozwoju gospodarczego regionu,

j) organizowanie kooperacji wśród członków Izby w handlu, usługach i produkcji,

k) zrzeszanie przedsiębiorców z regionu, tworzenie sieci współpracy pomiędzy lokalnymi grupami podejmującymi działania o podobnym charakterze oraz właściwymi jednostkami samorządu,

l) poszukiwanie możliwości wsparcia finansowego szczególnie na pierwszym etapie rozwoju małej firmy, kiedy brak kapitału początkowego jest równoznaczny ze znacznym przełożeniem w czasie bądź rezygnacją z działalności gospodarczej.

 1. Izba może wykonywać inne zadania w sferze gospodarki i jej infrastruktury z własnej inicjatywy oraz na zlecenie władz regionalnych i państwowych.
 2. Izba prowadzi rejestr przedsiębiorców zrzeszonych w niej.

§3

Izba realizuje swoje zadania statutowe poprzez:

 1. Promocję inicjatyw gospodarczych,
 2. Organizację wystaw, targów, pokazów, konferencji, itp.
 3. Tworzenie banku informacji gospodarczej i bazy danych,
 4. Opracowanie informacji gospodarczej i bazy danych,
 5. Przygotowanie i wydanie materiałów informacyjnych, reklamowych, dokumentacyjnych, szkoleniowych i innych dla potrzeb członków Izby,
 6. Pozyskiwanie dla członków Izby ofert handlowych, usługowych i produkcyjnych,
 7. Wydawanie katalogu o możliwościach i ofertach gospodarczych,
 8. Współpracę w realizacji zadań statutowych z podobnymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi,
 9. Wdrażanie i prowadzenie postępowania mediacyjnego i honorowego w sporach gospodarczych, których stronami są członkowie Izby,
 10. Współuczestniczenie w realizacji inicjatyw gospodarczych podejmowanych przez inne organizacje i instytucje,
 11. Organizowanie działalności członków poprzez tworzenie korporacji i izb branżowych,
 12. Prowadzenie własnej działalności gospodarczej, przeznaczając uzyskane z niej dochody na realizację zadań statutowych.

….

ROZDZIAŁ III – Prawa i obowiązki członków Izby

 §4

Członkiem Izby może być przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Wspólnoty Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

§5

Członkowie Izby mają następujące prawa:

 1. Czynne i bierne prawo wyborcze do Izby,
 2. Uczestniczenie z głosem stanowiącym w Walnym Zgromadzeniu Izby,
 3. Uczestniczenie we wszystkich formach działalności Izby,
 4. Zgłaszanie do organów Izby wniosków, postulatów, propozycji i inicjatyw dotyczących działalności Izby,
 5. Uzyskiwanie pomocy Izby w nawiązaniu stosunków gospodarczych z partnerami krajowymi i zagranicznymi,
 6. Korzystanie z pomocy Izby w rozwiązywaniu sporów gospodarczych zaistniałych pomiędzy członkami Izby.

§6

Członkowie Izby zobowiązują się do:

 1. Przestrzegania postanowień niniejszego statutu oraz uchwał Walnego Zgromadzenia,
 2. Dbania swoimi działaniami oraz postawą o dobre imię i prestiż Izby,
 3. Przestrzegania zasad rzetelności w działalności gospodarczej,
 4. Terminowego wywiązywania się z zobowiązań finansowych wobec Izby.

….

ROZDZIAŁ IV – Sposób nabycia i utraty członkostwa w Izbie

§7

 1. Decyzję o przyjęciu przedsiębiorcy w poczet członków Izby podejmuje Prezydium Zarządu Izby w terminie do 30 dni od daty złożenia deklaracji i dokonania wpłaty wpisowego. W przypadku decyzji negatywnej, w terminie do 14 dni od daty otrzymania decyzji, przedsiębiorcy przysługuje prawo odwołania do Zarządu Izby.
 2. Członkostwo w Izbie ustaje przez:

a) Rezygnację

b) Wykluczenie

 1. Członek Izby może zrezygnować z członkostwa. Rezygnacja następuje na pisemny wniosek przekazany Zarządowi Izby. Członkostwo ustaje w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku.
 2. Wykluczenie następuje w wypadku niewypełnienia przez Członka warunków określonych w Rozdziale III niniejszego Statutu. Decyzję  o wykluczeniu z izby podejmuje Zarząd zwykłą większością głosów. Od decyzji Zarządu, Członek Izby może odwołać się w terminie 14 dni, od dnia otrzymania uchwały w sprawie jego wykluczenia, do najbliższego Walnego Zgromadzenia Izby.

….

ROZDZIAŁ V – Organy Izby

 §9

Organami Izby są:

 1. Walne Zgromadzenie Izby
 2. Zarząd Izby
 3. Komisja Rewizyjna
 4. Sąd Polubowny

….

WALNE ZGROMADZENIE IZBY

 §10

 1. Walne Zgromadzenie Izby jest najwyższym organem Izby.
 2. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Izby należy:

a) Wybór i odwołanie w tajnym głosowaniu członków Zarządu Izby, Komisji Rewizyjnej i Sądu Polubownego,

b) Uchwalenie strategii działania Izby,

c) Udzielenie absolutorium Zarządowi Izby za poprzedni rok obrachunkowy na podstawie sprawozdania z rocznej działalności i bilansu,

d) Uchwalenie zmian w Statucie Izby,

e) Podejmowanie uchwał o wysokości rocznej składki członkowskiej i wysokości wpisowego,

f) Podejmowanie uchwał o wysokości rocznej składki członkowskiej i wysokości wpisowego,

g) Uchwalanie regulaminów Walnego Zgromadzenia Izby i Komisji Rewizyjnej,

h) Podejmowanie uchwał wyrażających zgodę na afiliowanie przez Izbę instytucji i organizacji mogących wesprzeć działalność Izby takich jak np. Sąd Polubowny, Zespół Rzeczoznawców, itp.

i) Rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu,

j) Podejmowanie uchwał w przedmiocie nadwyżki bilansowej lub sposobu pokrycia strat,

Walne Zgromadzenie Izby działa zgodnie z przyjętym regulaminem obrad.

§11

 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Izby zwołuje Zarząd w terminie do 31 marca każdego roku kalendarzowego.
 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Izby zwołuje Zarząd:

a) z własnej inicjatywy

b) na podstawie pisemnego wniosku jednej dziesiątej członków Izby, w terminie gwarantującym odbycie Walnego Zgromadzenia,

c) na wniosek Komisji Rewizyjnej.

§12

O czasie i miejscu obrad każdy z członków Izby ma być powiadomiony pisemnie z wyprzedzeniem co najmniej 7-dniowym (decyduje data stempla pocztowego). Uwagi do porządku obrad można wnosić do 3 dni przed datą Walnego Zgromadzenia.

§13

Prawidłowo zwołane Walne Zgromadzenie Izby jest władne podejmować prawomocne uchwały bez względu na ilość przybyłych członków. Zapadają one zwykłą większością głosów.

….

ZARZĄD

 §14

 1. Zarząd Izby jest organem zarządzającym działalnością Izby.
 2. Zarząd Izby składa się z 15 osób reprezentujących przedsiębiorców zrzeszonych w Izbie.
 3. Kadencja Zarządu Izby trwa 4 lata.

§15

Wybory kolejnego Zarządu Izby dokonuje Walne Zgromadzenie Izby według następujących zasad:

a) ilość kandydatów jest ograniczona,

b) wybory odbywają się w jednej turze,

c) kolejność kandydatów na liście przyjmuje się w kolejności alfabetycznej,

d) członkami Zarządu zostają kandydaci, którzy uzyskali kolejno największą ilość głosów,

e) w przypadku niemożliwości dokonania wyboru w wyniku uzyskania przez kandydata równej liczbie głosów na ostatnim miejscu mandatowym, prowadzący Zgromadzenie zarządza dodatkowe wybory między tymi kandydatami,

f) głos uważa się za ważny, jeżeli na karcie do głosowania pozostają kandydaci z oddanym na nim głosem w liczbie od 1 do 15 osób.

§16

Zarząd Izby na swoim pierwszym posiedzeniu po Walnym Zgromadzeniu, w tajnym głosowaniu wybiera spośród swojego składu Prezydium Zarządu; w składzie jednego prezesa i trzech Wiceprezesów, sekretarza i skarbnika reprezentującego Izbę na zewnątrz.

§17

Do zakresu działania Zarządu Izby należą:

a) wybór i odwołanie prezesa, wiceprezesów, sekretarza i skarbnika Izby,

b) uchwalenie planów działania Izby,

c) dokonywanie ocen realizacji zadań statutowych i gospodarki finansowej Izby,

d) podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i zdobycia środków trwałych oraz nieruchomości stanowiących majątek Izby,

e) podejmowanie uchwał w sprawie wstępowania i występowania z organizacji gospodarczych, w których przynależność jest dobrowolna.

f) Uchwalanie regulaminu działania Zarządu oraz Sądu Polubownego,

g) Zatwierdzenie organizacji struktury organizacyjnej Izby,

h) Promowanie bieżącej działalności Izby,

i) Przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania rocznego z działalności Izby wraz z bilansem,

j) Wykonywanie innych zadań niezbędnych dla sprawnego funkcjonowania Izby, niezastrzeżonych do kompetencji innych organów Izby.

 §18

Celem przygotowania stanowiska Izby w węzłowych problemach, Zarząd Izby może powołać komisje problemowe. Organizacje i zakres działania komisji określi uchwała Zarządu.

§19

Do kompetencji Zarządu Izby należy podejmowanie wszystkich działań niezastrzeżonych dla Walnego Zgromadzenia i innych organów Izby.

§20

 1. Izbę reprezentuje Zarząd Izby jako organ zarządzający zgodnie z §14, a Zarząd Izby reprezentują Prezes oraz wiceprezesi Izby, a także inne osoby w granicach pełnomocnictw udzielonych im przez Walne Zgromadzenie Izby.
 2. Zarząd może ustanowić pełnomocników do realizacji zadań podejmowanych przez Izbę.

§21

 1. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu lub z jego upoważnienia właściwy Wiceprezes.
 2. Posiedzenia Zarządu Izby są protokołowane jeżeli wszyscy członkowie Zarządu byli powiadomieni o terminie i miejscu spotkania.
 3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz w miesiącu.
 4. Uchwały Zarządu są ważne, jeżeli zostały podjęte większością głosów przy udziale co najmniej połowy liczby jej członków, w tym prezesa lub jego zastępcy.

§22

Oświadczenie woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Izby składają przynajmniej dwaj członkowie Prezydium Zarządu lub jeden członek Prezydium Zarządu i osoba przez Prezydium do tego upoważniona. Oświadczenie woli na piśmie składane są w ten sposób, że pod nazwą Izby podpisujący umieszczają swoje podpisy.

§23

 1. Zarząd Izby może ustanowić pełnomocnika do prowadzenia przedsiębiorstwa lub zakładu Izby, bądź do dokonania czynności określonego rodzaju lub czynności szczególnych.
 2. Zarząd powołuje do kierowania bieżącą działalnością Izby Dyrektora Biura Izby, jako kierownika zakładu pracy w rozumieniu Kodeksu Pracy.
 3. Dyrektor Biura Izby może być członkiem Zarządu lub inną osobą przez Zarząd na to stanowisko powołaną.
 4. Umowę o pracę z członkiem Zarządu jako Dyrektorem Biura Izby podpisuje Prezes lub Wiceprezes Zarządu.

….

KOMISJA REWIZYJNA

 §24

 1. Komisja Rewizyjna kontroluje formalną zgodność działania Zarządu Izby ze Statutem i przedstawia Walnemu Zgromadzeniu ocenę działalności finansowej Izby.
 2. Do Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:

a) Przeprowadzanie bieżących i rocznych kontroli gospodarki finansowej Izby,

b) Przedstawienie Walnemu Zgromadzeniu wniosków i spostrzeżeń dotyczących bieżącej działalności Izby,

c) Składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań z kontroli działalności Izby wraz z wnioskami w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Izby.

§25

 1. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z pięciu osób wybranych spośród członków Izby.
 3. Wyboru Komisji Rewizyjnej dokonuje Walne Zgromadzenie Izby według następujących zasad:

a) Ilość kandydatów jest nieograniczona,

b) Wybory odbywają się w jednej turze,

c) Kolejność kandydatów na liście przyjmuje się w układzie alfabetycznym,

d) Członkami Komisji Rewizyjnej zostają kandydaci, którzy uzyskują kolejno największą ilość głosów,

e) W przypadku niemożliwości dokonania wyboru w wyniku uzyskania przez kandydatów równej ilości głosów na ostatnim miejscu mandatowym prowadzący Zgromadzenie zarządza dodatkowe wybory między takimi kandydatami.

 1. W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić członkowie Zarządu, Dyrektor Biura Izby oraz Skarbnik.
 2. Głos uważa się za ważny, jeżeli na karcie do głosowania pozostają kandydaci z oddanym na nich głosem w liczbie od 1 do 5 osób.
 3. Szczegółowe zasady pracy Komisji Rewizyjnej uchwalane są przez Walne Zgromadzenie.

….

SĄD POLUBOWNY

 §26

 1. Sąd Polubowny rozpatruje spory pomiędzy członkami Izby, organami Izby i członkami dotyczące etyki, rzetelności prowadzenia działalności Gospodarczej, naruszenia dobrego imienia Izby i jej organów oraz nie stosowania się do zasad i regulaminów Izby.
 2. Sąd Polubowny składa się z pięciu członków, wybieranych przez Walne Zgromadzenie Izby na 4 lata spośród członków Izby, z wyjątkiem członków Zarządu Izby, Komisji Rewizyjnej i etatowych pracowników Izby.
 3. Do wyboru członków Sądu Polubownego stosuje się odpowiednio zapisy §25 ust. 3,4,5.
 4. Sąd Polubowny wybiera na swoim pierwszym posiedzeniu Prezesa, Wiceprezesa oraz Sekretarza.
 5. Sąd Polubowny działa w oparciu o regulamin uchwalony na wniosek Prezesa Sądu Polubownego przez Zarząd Izby.
 6. Sąd Polubowny może wydawać oświadczenia dotyczące stanu i naruszenia zasad statutu Izby, w szczególności etyki i rzetelności prowadzenia działalności Gospodarczej ze strony członka Izby.
 7. Sąd Polubowny może po przeprowadzeniu postępowania zakończonego decyzją stwierdzoną na piśmie, nałożyć na członka Izby następujące kary:

a) Upomnienie pisemne Sądu wraz z nałożeniem obowiązku złożenia pisemnego przeproszenia poszkodowanego,

b) Publiczne przeproszenie poszkodowanego za pośrednictwem biuletynu Izby lub informacji pisemnej do wszystkich członków Izby,

c) Publiczne przeproszenie poszkodowanego za pośrednictwem środków masowego przekazu,

d) Zawieszenie w prawach członka Izby na określony czas,

e) Podanie decyzji Sądu do publicznej wiadomości w wybranym dzienniku,

f) Wykluczenie członka Izby z podaniem tego faktu do publicznej wiadomości.

 1. Koszty postępowania sądowego ponosi członek Izby uznany winnym.

….

ROZDZIAŁ VI – Fundusze Izby

 §27

 1. Źródłami finansowania działalności Izby są:

a) Wpisowe,

b) Składki członkowskie,

c) Darowizny, zapisy, dotacje osób fizycznych, prawnych, instytucji,

d) Wpływy z własnej działalności Gospodarczej,

e) Inne.

 1. Wpisowe wpłacają jednorazowo członkowie Izby na konto lub dowód KP.
 2. Wpłaty składek dokonywane będą na konto lub dowód KP.
 3. Wysokość składek członkowskich ustala Walne Zgromadzenie w trybie §10 pkt 2 f.

§28

Izba może prowadzić działalność gospodarczą na podstawie uchwały Zarządu Izby.

§29

 1. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.
 2. Sprawozdanie roczne wraz z bilansem i rachunkiem wyników Zarząd Izby przedstawia Walnemu Zgromadzeniu w terminie do 15 marca każdego roku.

….

ROZDZIAŁ VII – Zmiana Statutu i rozwiązanie Izby

 §30

 1. Decyzję o likwidacji Izby uchwala Walne Zgromadzenie Izby większością trzech czwartych głosów Izby obecnych na Zgromadzeniu.
 2. W przypadku likwidacji Izby jej majątek przejmują posiadający ma dzień likwidacji status członka Izby w stosunku proporcjonalnym do wniesionych udziałów.
 3. Majątek przekazany jest protokołem przekazania, na którym przejmujący potwierdza przyjęcie podpisem. Protokół z przekazania majątku zostaje włączony do bilansu zamknięcia.

§31

Zmiany Statutu wprowadzane są w formie aneksów w trybie obowiązującym przy jego uchwaleniu.

….

ROZDZIAŁ VIII – Postanowienia końcowe

 Statut niniejszy został przyjęty jednomyślnie przez członków założycieli na Zjeździe Założycielskim w dniu 19.12.2003 r. w Skawinie, o czym świadczą złożone podpisy.

 

 

 

___________________________                                         _____________________________

Wiceprezes Zarządu                                                  Prezes Zarządu

Janusz Pijocha                                                                             Andrzej Tutajewski